Baza ligjore kryesore per Pushtetin Vendor ne Shqiperi

Shtyp 15 / 04 / 2009

Baza ligjore kryesore per Pushtetin Vendor ne Shqiperi
QEVERISJA VENDORE
1. Kushtetuta e RSH
2. Karta Europiane e Qeverisjes Vendore
Ligji Nr.8652, datë 31.07.2000: “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes
Vendore”,
I ndryshuar me:
Ligjin Nr. 9208, datë 18.03.2004: “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 8652, datë
31.07.2000; “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”
Ligji nr. 8653 dt. 31.07.2000 “ Per ndarjen administrativo-territoriale e njesive te qeverisjes vendore ne RSH”
Ligj nr. 8927 date 25.07.2002 “Per prefektin”
PERSONELI / NËPUNËSI CIVIL
Ligji Nr. 7703, datë 11.05.1993: “Për sigurimet shoqërore ne Republikën e Shqipërisë” me ndryshimet perkatese;
• Ligji Nr. 7995, datë 20.09.1995: “Për nxitjen e punësimit”
I ndryshuar me:
• Ligji Nr. 8549, datë 11.11.1999: “Për statusin e nëpunësit civil”
• Ligji Nr. 9049, datë 10.04.2003: “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të
detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe disa nëpunësve publikë”
• Ligji Nr. 9131, datë 08.09.2003: “Për rregullat e etikës në administratën publike”.
• VKM Nr. 510, datë 05.08.1996: “Për ndalimin e riemërimit të nëpunësve publikë të larguar nga puna për korrupsion, mashtrim ose shkelje të tjera disiplinore, ndaj të cilëve merret masa e largimit nga puna”
• VKM Nr. 657, datë 16.09.1996: “Për rregullat e etikës në shërbimin civil”
• VKM Nr. 231, datë 11.05.2000: “Për shërbimin civil dhe periudhën e provës”
E ndryshuar me:
• VKM Nr. 306, datë 13.06.2000: “Për disiplinën në shërbimin civil”
• VKM Nr. 315, datë 23.06.2000: “Për krijimin dhe funksionimin e ITAP dhe
trainimin e nëpunësit civil”
• VKM Nr. 355, datë 07.07.2000: “Për organizimin e dosjes dhe regjistrit të
personelit”
• VKM Nr. 342, datë 14.07.2000: “Për lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë të
nëpunësit civil”
• VKM Nr. 360, datë 14.07. 2000: “Për largimin nga shërbimi civil”
• VKM Nr. 75, datë 15.02.2001: “Për numrin e punonjësve të institucioneve
buxhetore”
• VKM Nr. 511, datë 24.10.2002: “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në
institucionet shtetërore”
• VKM Nr. 523, datë 01.08.2003: “Për njohjen dhe ekuivalentimin e diplomave dhe
të çertifikatave të fituara në shkollat e larta të huaja”
• UDHËZIM Nr. 1, datë 13.06.2000: “Për strukturën e renditjes të punëve në shërbimin civil, metodologjinë përkatëse, përshkrimit përgjithësues të rolit të sekretarit të përgjithshëm në këtë shërbim”
• UDHËZIM Nr. 2, datë 07.07.2000: “Për sistemet e vlerësimit të arritjeve vjetore individuale të nëpunësve”
ARKIV - PROTOKOLLI
• Ligji Nr. 7726, datë 29.06.1993: “Për Fondin Arkivor Kombëtar dhe për Arkivat”
• Ligji Nr. 8457, datë 11.02.1999: “Për informacionin e klasifikuar sekret shtetëror”
• Ligji Nr. 9154, datë 06.11.2003: “Për arkivat”.
• VKM Nr. 390, datë 06.08.1993: “Për rregullat e prodhimit, administrimit,
kontrollit dhe ruajtjen e vulave zyrtare”
FINANCA
• Ligji Nr. 6942, datë 25.12.198: “Për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe
qarkullimin e vlerave materiale dhe monetare”.
• Ligji Nr. 7661, datë 19.01.1993: “Për kontabilitetin”
• Ligji Nr. 8438, datë 28.12. 1998: “Për tatimin mbi të ardhurat” me ndryshimet;
• VKM Nr. 70, datë 11.03.1985: “Për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe
qarkullimin e vlerave materiale dhe monetare”
E ndryshuar me:
• VKM Nr. 445, 25.12.1990: “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM “Për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale dhemonetare”
• VKM Nr.551, datë 07.11.2002: “Për klasifikimin e funksioneve dhe grupin e njësive të Qeverisjes Vendore për efekt page e përcaktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të Qeverisjes Vendore”
• VKM Nr.551, datë 07.11.2002: “Për klasifikimin e funksioneve dhe grupimin e njësive të qeverisjes vendore për efekt page e përcaktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të Qeverisjes Vendore”
• LIGJ Nr. 8487, datë 13.05.1999: “Për kompetencat për caktimin e pagave të
punës”
• VKM Nr. 317, datë 08.07.1999: “Për shpërblimin e punës së punonjësve”
• VKM Nr.307, datë 27.06.2002: “Për rritjen e nivelit të pagesës së papunësisë”
• VKM Nr.307 datë 27.6.2002: “Për rritjen e pagës në shkallë vendi”
• VKM Nr. 307 datë 27.6.2002: “Për rritjen e pagesës minimale në shkallë vendi”
SHËRBIMET SOCIALE
• LIGJ Nr. 7663, datë 20.01.1993: “Për statusin e invalidit të luftës”
• LIGJ Nr. 9355, datë 10.3.2005: “Për ndihmën dhe shwrbimet shoqërore” me ndryshimet;
• LIGJ Nr. 9233, dt. 13.05.2004: “Për një shtesë në ligjin nr.8153 dt.31.10.1996:
“Për statusin e jetimit”
• LIGJ Nr. 8098, datë 28.03.1996: “Për statusin e të verbërit”
• LIGJ Nr. 8153, datë 31.10.1996: “Për statusin e jetimit”
(VKM)
STREHIMI
• LIGJ Nr. 9232, dt. 13.05.2004: “Për programet sociale për strehimin e banorëve të
zonave urbane”
• LIGJ Nr. 7652, datë 23.12.1992: “Për privatizimin e banesave shtetërore”
ARSIMI
Ligj Nr. 7952, datë 21.06.1995: “Për sistemin shkollor parauniversitar” me ndryshime;
• VKM Nr. 653, datë 25.09.2003: “Për kuotat financiare të ushqimit në mencat e
konvikteve, bursat e konvikte, bursat e shtetit dhe pagesat e nxënësve dhe
studentëve”
• VKM Nr. 707, datë 16.10.2003: “Për riorganizimin e Drejtorive Arsimore të
rretheve në Drejtori Arsimore Rajonale dhe në Zyra Arsimore”
• RREGULLORE Nr. 65, datë 17.05.1995: “Për ndërtimin dhe funksionimin e
kopshteve të fëmijëve”, Ministria e Shëndetësisë dhe Drejtoria e Kujdesit
Shëndetësor Parësor
• UDHËZIM Nr. 2, datë 11.07.1994: “Për kompetencat dhe detyrat e Drejtorive
Arsimore në rrethe”
KULTURA, RINIA DHE SPORTET
• VKM Nr. 150, datë 23.04.1993: “Për financimin e projekteve kulturore, artistike
dhe sportive”
• Ligji Nr. 8114, datë 28.03.1996 “Për sportin” ( ka ndryshuar)
I ndryshuar me:
• Ligjin Nr. 8650, datë 28.07.2000: “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 8114, datë
28.03.1996: “Për sportin”
• Ligji Nr. 9048, datë 07.04.2003: “Për trashegiminë kulturore”
• VKM Nr.229, datë 23.04.2004: “Për miratimin e ceremonialit zyrtar të
Republikës së Shqipërisë”
• VKM Nr. 150, datë 03.04.1993: “Për financimin e projekteve kulturore-artistike
të personave fizikë e juridikë privatë vendas e të huaj”
E ndryshuar me:
• VKM Nr.315, datë 08.07.1999: “Për një ndryshim në vendimin e Këshillit të
Ministrave Nr. 150, datë 03.04.1993: “Për financimin e projekteve kulturoreartistike
të personave fizikë e juridië privatë, vendas e të huaj”
• VKM Nr. 540, datë 21.12.1992: “Për krijimin e këshillave të kulturës dhe
shpërblimin e tyre “
GJENDJA CIVILE
• Ligji Nr. 9270, datë 29.07.2004: “Për sistemin e adresave”
• Ligji Nr. 8372, datë 09.07.1998: “Për ushtrimin e funksioneve konsullore nga
përfaqësitë diplomatike”
• Ligji Nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”
• Ligji Nr. 8492, datë 27.05.1999: “Për të huajt”
• Ligji Nr. 8517, datë 22.07.1999: “Për mbrojtjen e të dhënave personale”
• Ligji Nr. 8668, datë 23.10.2000: “Për paisjen e shtetasve shqiptarë me pasaportë
për jashtë shtetit”
• Ligji Nr. 8950, datë 10.10.2002: “Për Gjendjen Civile” me ndryshime;
• Ligji Nr.8951, datë 10.10.2002: “Për numrin e identitetit të shtetasve”
• Ligji Nr. 8952, datë 10.10.2002: “Për dokumentin e identitetit të shtetasve
shqiptarë”
• Ligji Nr. 63, datë 23.01.2003: “Për numrin e punonjësve, strukturën, organikën e
Gjendjes Civile në Njësitë e Qeverisjes Vendore”
• Ligji Nr. 827, datë 11.12.2003: “Për mënyrën e kodimit dhe strukturimin e numrit
të identitetit të shtetasve”
• VKM Nr.65, datë 2.2.1996: “Për thirrjen e shtetasve për sherbimin ushtarak aktiv
ose ne rezervë, kompletimin e reparteve ushtarake me rezervistë, automjete e
teknikë tjetër, kafshë punësi dhe organizimin e sistemit të lajmërimit
• VKM Nr. 550, datë 01.08.2003: “Për tarifat e shërbimit që kryen nga shërbimi i
Gjendjes Civile”
• VKM Nr. 63, datë 23.01.2003: “Për numrin e punonjësve, strukturës dhe
organikën e shërbimit të gjendjes civile në Njësitë e Qeverisjes Vendore”
I ndryshuar me:
• VKM Nr. 190, datë 10.04.2004: “Për disa ndryshime në vendimin e Këshillit të
Ministrave Nr. 63, datë 23.01.2003: “Për numrin e punonjësve, strukturës dhe
organikën e shërbimit të gjendjes civile në Njësitë e Qeverisjes Vendore”
BUXHETIT DHE ADMINISTRIMI FINANCIAR
• Ligji Nr. 7512, datë 10.08.1991: “Për sanksionim dhe mbrojtjen e pronës private,
të nismës së lirë, të veprimtarive private të pavarura dhe privatizimit”
I ndryshuar me:
• Ligji Nr.8333, datë 23.04.1998: “Për një ndryshim në Ligjin Nr. 7512, datë
10.08.1991: “Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private, të nismës së lirë, të
veprimtarive private të pavarura dhe privatizimit”
• Ligji Nr. 9632, dt.30.10.2006: “Për sistemin e taksave vendore”
• Ligji “Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2007”
• Ligji Nr.8379, dt.29.07.1998: “Për Buxhetin e Shtetit”
I ndryshuar me:
• Ligjin Nr. 8871, datë 29.03.2002: “Për disa ndryshime në Ligjin Nr.8379,
dt.29.07.1998: “Për Buxhetin e Shtetit”
• Ligji Nr.7980, datë 27.05.1995: “Për shitblerjen e trojeve”

Burimi:

Keshilli i Ministrave te Republikes se Shqiperise

Fushat perkatese:

Legjislacion

Shtetet

Shqiperia

Lloji i dokumentit:

Rekomandim

Permbledhje Ekzekutive:

Additional Information:

Kuvendi i Republikes se Shqiperise

Contacts:

Prapa